//
Askwala

askwalaMar 06, 2019 at 03:16 PM

Vacancy Announcement

Informer: Wegen Fantu, from Job category

ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቀጥሎ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉትን እና ዩኒቨርሲቲውን በምክትል ፕሬዚዳንትነት ለመምራት ፍላጎቱና ብቃቱ ያላቸውን አመልካቾች አወዳድሮ የላቀ ውጤት ያመጣውን/ችውን ተወዳዳሪ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት አድርጎ ለመመደብ ይፈልጋል፡፡

ስለተቋሙ አጭር መግለጫ

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ፈር ቀዳጅ እና በአፍሪካም ስመ ጥር ከሚባሉት ዩኒቨርሲቲዎች መካከል የሚመደብ፣ ከ50 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ከ7 ሺህ በላይ የሚሆኑ መምህራንን፣ ተመራማሪችና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞን በመያዝ በርካታ የድህረ-ምረቃና የቅድመ-ምረቃ ፕሮግራሞችን የሚያካሂድ፣ ትላልቅ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸውን የምርምር ስራዎችን የሚያከናውን እንዲሁም ከፍተኛ ጠቀሜታ ያላቸውን ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚሰጥ አንጋፋና ግዙፍ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ነው፡፡

የስራው መደብ

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ም/ፕሬዚዳንት

ማመልከቻ መስፈርቶች

3.1 የትምህርት ደረጃ፡- ሶስተኛ ዲግሪ (PhD) ወይም ሁለተኛ ዲግሪ ( MA/MSc) እና ቢያንስ የረዳት ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ያለው/ያላት

3.2 የሥራ ልምድ፡- በከፍተኛ ትምህርት፣ በምርምር ተቋማት ወይም መሰል ተልዕኮ ባላቸው ተቋማት በከፍተኛ አመራር/ኃላፊነት እርከን የተረጋገጠ ልምድ ያለው/ያላት፣

3.3 አጭር ፕሮፖዛል ማቅረብ፡- አመልካቾች የሚወዳደሩበትን ዘርፍ በዋና ተግባር ለማሳደግና ለማሻሻል ስለሚከተሉት ስልቶች ከ5 ገጽ ያልበለጠ ፕሮፖዛል በፅሑፍ ያቀርባሉ፤ ባቀረቡት ፕሮፖዛል ላይ ገለፃ ያደርጋሉ፤

3.4 ፆታ፡- ማስታወቂያው ወንዶችንና ሴቶችን የሚያጠቃልል ሲሆን መስፈርቱን የሚያሟሉ ሴቶች ሁሉ እንዲያመለክቱ ይበረታታሉ

ተፈላጊ ክህሎቶች፡-

4.1 የአመራር ክህሎት ፡- አመልካቾች በሚወዳደሩበት ስራ መደብ ያለውን የሰው፣ የገንዘብና የቁሳቁስ ሃብት በማስተባበር፣ ለመምራት የሚያስችል ክህሎት ያላቸው መሆን አለባቸው፣

4.2 አዲስ አሰራር የመፍጠርና ለውጥ የማምጣት ክህሎት፡- አመልካቾች በሚወዳደሩበት ስራ መደብ ለውጥና እድገትን ለማምጣት የሚያስችሉ አዳዲስ የአሰራር ስልቶችን የማመንጨትና ተግባራዊ የማድረግ አቅም ያላቸው መሆን አለባቸው፤

4.3 የተግባቦት ክህሎት፡- አመልካቾች የስራ ዘርፋቸውንም ሆነ የዩኒቨርሲቲውን ተልዕኮና ራዕይ ለማሳካት የሚያስችል የተግባቦት ክህሎት ያላቸው መሆን አለባቸው፣

ተፈላጊ ሥነ-ምግባራዊ ባህርያት

5.1 አመልካቾች ከስነ-ምግባር ጉድለቶች የፀዱ፣ በመልካም ባህርያቸውና በስራ አክባሪነታቸውና ታታሪነታቸው የተመሰከረላቸውና ለሌሎ አርአያነታቸው የጎላ መሆን አለባቸው

5.2 አምካቾች ተግባብቶ የመስራት፣ ሁሉን በእኩል የማስተናገድ፣ ለሚቀርቡላቸው ጉዳዮች ተገቢውን ምላሽ በተገቢው ጊዜ የመስጠት መርህ የሚከተሉ መሆን አለባቸው

የምደባ ሁኔታ

በውድድሩ የላቀ ውጤት በማምጣት የተመረጠው/ችው አመልካች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ምክትል ፕሬዚዳንትነት ለአራት ዓመታት የሚያገለግል/የምታገለግል ሲሆን ጥሩ አፈፃፀም ካሳዩ/ካሳየች የም/ፕሬዚዳንትነቱ ለአንድ ተጨማሪ ጊዜ ሊራዘም ይችላል

ደመወዝና ጥቅማ ጥቅም

በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስኬል መሰረት

የማመልከቻ ጊዜ

አመልካቾች ማመልከቻውን CV እና ኦርጂናል የትምህርትና የስራ ልምድ ማስረጃቸውን እንዲሁም ከ5 ገጽ ያልበለጠ ስትራቴጂያዊ እቅድ (ከማይመለስ ፎቶ ኮፒ ጋር) ማስታወቂያ በድህረ ገጽ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 15 የስራ ቀናት ውስጥ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፤

የማመልከቻ ቦታ

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት፣ አዲሱ የአስተዳደር ሕንፃ፣ አንደኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 102

የማመልከቻ ማቅረቢያ መንገዶች

10.1 በዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት በግንባር ቀርቦ በመመዝገብ

10.2 በዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት ኢ-ሜይል አድራሻ poffice@aau.edu.et በመላክ፣

10.3 በፖስታ ሳጥን ቁጥር 1176 ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አድራሻ በመላክ

ለተጨማሪ መረጃ በሚከተሉት መንገዶች መጠቀም ይቻላል

11.1 በዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት ስልክ ቁጥር +251 11123 97 52

11.2 በዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት ኢ-ሜይል አድራሻ poffice@aau.edu.et

11.3 በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዌይብ ሳይት www.aau.edu.et

Info source: Addis Ababa University website, www.aau.edu.et


ONLINE E-BOOKS

Online E-books, Textbooks and related materials.